Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

τριαντάρικων