Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τομέων αρσενικό