Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τεμαχισμούς αρσενικό