Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

τελετουργικέ