Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τέκνου ουδέτερο