Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

τάξιν θηλυκό