Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σχέσεως θηλυκό