Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σχέσεων θηλυκό