Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συντομεύσεως θηλυκό