Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συγκρίσεως θηλυκό