Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

συγκλείσεων θηλυκό