Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

στρατιαῖς θηλυκό