Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

στερήσεων θηλυκό