Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σταφιδόψωμων ουδέτερο