Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

στέρησης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία