Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σπονδείους αρσενικό