Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σουρουπωμάτων