Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σολών θηλυκό