Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σημείων ουδέτερο