Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

σάλπιγγας θηλυκό