Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

προσανατολισμών αρσενικό