Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

προσανατολισμούς αρσενικό