Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πουλιών ουδέτερο