Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ποσοτήτων θηλυκό