Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πλούτων αρσενικό