Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πλοηγοί αρσενικό