Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

περιπτώσεων θηλυκό