Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

περικυκλώσεως θηλυκό