Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

πατριαρχιών θηλυκό