Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παρουσιών θηλυκό