Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παρατονισμών αρσενικό