Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παρατονισμό αρσενικό