Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παρατονισμούς αρσενικό