Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παρατονισμού αρσενικό