Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παρασκιάς θηλυκό