Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

παραγγελιοδόχο αρσενικό ή θηλυκό