Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ολοκληρώσεως θηλυκό