Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ολοκληρώσεων θηλυκό