Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

οδού θηλυκό