Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

οίκο αρσενικό