Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

νεογνών ουδέτερο