Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

νάνου αρσενικό