Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μπάχαλων ουδέτερο