Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μπάχαλου ουδέτερο