Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μισθοφόρου αρσενικό