Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μεγάκυκλοι αρσενικό