Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μείγματος ουδέτερο