Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

μαγειών θηλυκό