Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

λόφους αρσενικό