Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

λωτούς αρσενικό